Micrografx Picture Publisher 8.0

Micrografx Picture Publisher 8.0

Micrografx – Freeware – Windows
ra khỏi 15 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating

Tổng quan

Micrografx Picture Publisher là một Freeware phần mềm trong danh mục Ứng dụng đồ họa được phát triển bởi Micrografx.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 126 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Micrografx Picture Publisher là 8.0, phát hành vào ngày 18/02/2008. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 8.0, được sử dụng bởi 75 % trong tất cả các cài đặt.

Micrografx Picture Publisher đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Micrografx Picture Publisher đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Micrografx Picture Publisher!

Cài đặt

người sử dụng 126 UpdateStar có Micrografx Picture Publisher cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản